Project

General

Profile

Projects

Filters

Apply Clear

 • Test project

  Test projectTest projectTest projectTest projectTest project

 • TopCV Sprint 2

  Link test: https://alpha.topcv.vn
  A. Phạm vi test
  1. Quản lý CV
  Link test: https://alpha.topcv.vn/quan-ly-cv
  Test ở đâu: Sau khi đăng nhập thành công , click vào phần ảnh đại diện, tại listdropdown chọn chức năng Quản lý CV hoặc chọn chức năng quản lý CV trên menu bar khi người dùng đã có CV....

 • VCCloud-HomePage

  Các tính năng kiểm thử

  1. Landing page
  2. Tất cả các page dưới menu Sản phẩm

  Không thuộc phạm vi kiểm thử

  Các phần khác của trang
  Không tạo acc mới để test

  Thiết bị kiểm thử

  1 iPhone|13.0 trở lên| Safari
  2 iPad|13.0 trở lên|Trình duyệt bất kỳ...

Also available in: Atom